FANDOM


Angspk

Występowanie języka na świecie

Język angielski (ang. the English language) – język z rodziny indoeuropejskiej, z grupy germańskich, podgrupy zachodniogermańskiej. Jest językiem urzędowym na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii, oraz w większości jej byłych kolonii i dominiów, m.in. Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

W Wielkiej Brytanii, choć nie ma tam języka urzędowego, język angielski pełni taką rolę de facto; w Szkocji i Walii jest językiem większości. Podobna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Liczba mówiących językiem angielskim jako ojczystym wynosi ok. 402 milionów, jako językiem obcym (na różnym poziomie) - ok 1,5 miliarda.

Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Główne jego odmiany to angielski brytyjski, angielski amerykański, angielski australijski. Poszczególne odmiany i dialekty różnią się fonetyką, słownictwem oraz szczegółami gramatycznymi. Pień gramatyczny jest jednak wspólny dla wszystkich odmian.

Typologia

Język angielski jest językiem

  • analitycznym - mającym tendencję do rozkładania znaczeń fraz na elementy składowe, takie jak np. czasowniki posiłkowe
  • pozycyjnym - gdzie o klasie i znaczeniu wyrazu w zdaniu świadczy jego pozycja. Należy do grupy języków SVO, czyli o porządku podmiot - orzeczenie - dopełnienie
  • fleksyjnym, choć odmiany są szczątkowe i dotyczą głównie czasu przeszłego, liczby mnogiej i tworzenia imiesłowów.